คติธรรมหลวงพ่อชานนท์

....คติธรรม จากหลวงพ่อชานนท์....                                         

                                                                 ....คติธรรม จากหลวงพ่อชานนท์....

 

..."อย่าเชื่อในสิ่งที่ตนเห็น แล้วจะเห็นในสิ่งที่ตนไม่เชื่อ

อย่าเชื่อในสิ่งที่ตนรู้  แล้วจะรู้ในสิ่งที่ตนไม่เชื่อ

อย่าเชื่อในสิ่งที่ตนเป็น แล้วจะได้เป็นในสิ่งทีตนไม่เป็น"


 

..."ถ้าหยุดคิดที่จะแก้ไขความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วในตน

และหยุดดิ้นรนไขว่คว้าหาความสุขที่ยังมาไม่ถึง

นั่นแล เป็นจุดหนึ่งของการ ปล่อยวาง"


 

.."ต้นข้าวและรวงข้าวเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยเมล็ดข้าวเปลือก

หากกระเทาะเอาเปลือกออกจากจากเมล็ดข้าวกลายมาเป็นข้าวสาร

นำไปปลูกก็ไม่ทำให้เกิดเป็นต้นข้าวและรวงข้าวฉันใด

ความเกิดขึ้นของสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายก็เช่นกัน

เพราะอาศัยเปลือกแห่งอวิชชาเป็นเครื่องปิดบัง

ถ้าทำลายเปลือกแห่งอวิชชาเสียได้ ความเกิดจะไม่มีอีกเลย"

 


..."การดูจิตคิดดีคิดชั่วนั้นเป็นเหตุ

ส่วนความพอใจและความไม่พอใจจึงเป็นผล

และผลอันนี้ทำให้เป็นต้นเหตุ คือเป็นสุขเป็นทุกข์ตามมา

(คิดดี_พอใจ_เป็นสุข คิดชั่ว_ไม่พอใจ_เป็นทุกข์)

ตัวตัณหาจึงเกิดขึ้นเพราะความอยาก

คืออยากได้สุขไว้และไม่อยากได้ทุกข์ จิตและสังขารจึงทำงานไม่

หยุด นั่นคือ สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ จะดับทุกข์ต้องดับตัณหาก่อน

ดับตัณหาคือดับความทะยานอยาก "กามตัณหา ภวตัณหาและ

วิภวตัณหา  และนี่คือการดับทุกข์ อันเกิดจากตัณหา ส่วนทุกข์

ของขันธ์ดับไม้ได้ ถ้าพิจารณาอย่างและเห็นอย่างนี้จึงจะดับทุกข์

ของจิตได้ (ขันธ์กับจิตคนละอย่างกัน)"

 


..."การสร้างวัดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญก็จริง

แต่เป็นได้เแค่เพียงมรดกโลก

แต่การสร้างคนให้เป็นพระนั้น สำคัญยิ่งกว่า

เพราะจะได้มรดกธรรม เป็นทายาทธรรม

นำพาพระพุทธศาสนาให้เจริญสืบต่อไป"

 


..."ทุกสิ่งในโลกนี้ถ้ารู้จักสิ่งนั้น แล้วไม่ยึด...เป็นธรรม

และธรรมนี้ถ้ารู้จัก แล้วไปยึด...เป็นกิเลสทั้งสิ้น "

 


..."ธรรมชาติทั้งมวลไม่มีชื่อและภาษา แต่ถูกบัญญัติขึ้นโดย

สมมติของผู้ที่เกิดมาหลังธรรมชาติ

ทั้งที่ผู้สมมติและสิ่งที่ถูกสมมติก็มาจากธรรมชาตินั่นเอง "

 


..."อดีตเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้

แต่อนาคตเรากำหนดให้มีให้เป็นได้

ด้วยการเริ่มทำตั้งแต่ปัจจุบันนี้เลย"

 ..."ในสังคมมนุษย์มีทั้งคนรักคนชัง ฉะนั้นจึงไม่ควรทำให้คนที่รักเรา

ต้องชังเรา แต่สามารถทำให้คนที่ชังเรากลับมารักเราได้ และถือ

ว่าผู้นั้นเป็นผู้ประเสริฐ อย่าทำมิตรให้เป็นศัตรู แต่จงทำศัตรูให้เป็น

มิตร"

 


..."โลกนี้ล้วนเป็นสมมติ  แม้แต่คำว่าสมมติยังถูกสมมติขึ้นมา"

 

"สรรพสิ่งทั้งมวลในโลกนี้เดิมไม่มีมาแต่เดิม ตั้งอยู่ชั่วขณะหนี่ง

สุดท้ายก็กลับไปสู่ความไม่มีเหมือนเดิม"

 

"ถ้าคิดว่ามีเรา มันจึง "เป็นเรา"ถ้าเห็นว่าไม่มีเรา

ก็จะไม่มีเราและมีเขา หมดเราก็หมดเขา

"ถอนเราออกจากเรา"ง่ายกว่า

ถอนเขาออกจากเรา"

 

 

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น