รวมเสียงธรรมพระอาจารย์ชานนท์ ชุดที่ ๑

 

 

เสียงธรรม 30 กัณฑ์ โดย พระอาจารย์ชานนท์ (1)


 

 

ฟังหรือดาว์โหลดเสียงธรรม ชุดที่ ๑ จำนวน ๓๐ กัณฑ์ 

หรือ รับฟังจาก Youtube

01. ทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์
02. สมถะและวิปัสนา
03. ชื่อว่าเห็นพระนิพพาน
04. การละขันธ์ ๕
05. เรื่องการปล่อยวาง
06. การละรูปนาม
07. พิจารณาธาตุ ๔
08. อริยสัจจ์ ๔
09. สติปัฏฐาน ๔
10. หลงสมมุติ
11. รักษาโรคของใจ
12. หาเราให้เจอ
13. เหลือแต่ขันธ์
14. ปรมัตถธรรม
15. สัพเพธัมมาอนัตตาติ
16. เน้นกายเป็นหลัก
17. สอบอารมณ์สอบจิต
18. หลงสภาวะ
19. ความล้มเหลวที่สมหวัง
20. หลงดิน
21. ละที่จิต
22. จิต-วิมุติ-พระนิพพาน
23. จิตพระอรหันต์
24. หยุดอยาก
25. อยู่ด้วยวิหารธรรม
26. กิริยาขันธ์
27. ยอมรับในธรรมชาติ
28. สัมมาทิฐิ
29. ทุกข์เพราะเหนื่อย
30. ความจริงที่ค้านไม่ได้

.................................................................

 

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น