รวมเสียงธรรมพระอาจารย์ชานนท์ ชุดที่ ๒

 

 

เสียงธรรม 30 กัณฑ์ ชุดที่ 2 โดย พระอาจารย์ชานนท์ (2)


 

ฟังหรือดาวน์โหลด เสียงธรรม ชุดที่ ๒

หรือ รับฟังจาก YouTube

31. สัญญาเป็นอาวุธของสังขาร
32. อิสระภาพของจิต
33. อาหารรักษากายแต่ธรรมรักษาใจ
34. ธรรมชาติที่บังคับไม่ได้
35. อวิชชาเป็นอนัตตา
36. รู้ตามความเป็นจริง
37. หลงสัญญาว่าเป็นปัญญา 1
38. หลงสัญญาว่าเป็นปัญญา2
39. ซวยที่เกิดเป็นเทวดา 1
40. ซวยที่เกิดเป็นเทวดา 2
41. เขาเป็นของเขาอยู่แล้ว
42. จิตที่ไม่หวั่นไหวเพราะมีธรรม
43. ขันธวิมุติ - ขันธสันดาน
44. สมาธิต้องมีความเป็นกลาง
45. สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
46. ความจริงไม่เคยลวงโลกมีแต่โลกที่ลวงความจริง
47. ทางเดินของอวิชชา
48. ไม่เดือนร้อนเพราะมีความเป็นกลาง
49. ขันธ์ดับอาการของขันธ์ก็ดับ
50. เกลือก็เค็ม ธรรมก็จริง
51. ธรรมแท้คือการปล่อยวาง
52. ที่สุดของธรรมคืออะไร
53. วิ่งตามรักษาเงาของจิต
54. มายากิเลส
55. ปลดล็อคความทูกข์
56. เห็นทุกข์เพื่อละตัณหา
57. ธรรมชาติสองส่วน
58. เอาลมหายใจเป็นเครื่องอยู่
59. ธรรมธาตุแท้บริสุทธิ์
60. มหาสมมุติ

  .................................................................

เสียงธรรม

 

 

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น